Eduardo Paolozzi, (1924–2005)

Eduardo Paolozzi Untitled (Head)
Eduardo Paolozzi Bull
Eduardo Paolozzi Maquette for Newton
Eduardo Paolozzi Self-Portrait with Strange Machine
Eduardo Paolozzi White plaster relief
Eduardo Paolozzi From Mass Merchandising Profit
Eduardo Paolozzi The Return
Eduardo Paolozzi Shooting Gallery
Eduardo Paolozzi Mechanical Fantasy (King & Queen)
Eduardo Paolozzi Composizione Par Parere
Eduardo Paolozzi Vista Del Santuari
Eduardo Paolozzi A Group of Gauls