online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
  Previous Photo     Next Photo
 
42. Head circa 1964
Coloured chalks on black paper
24 3/4 x 19 ins / 63 x 48 cms  Previous Photo     Next Photo
 online albums  Roger Hilton   OI YOI YOI 
 
Stock