Eduardo Paolozzi (1924–2005)

Eduardo Paolozzi Untitled (Head)
Eduardo Paolozzi Bull
Eduardo Paolozzi Maquette for Newton
Eduardo Paolozzi White plaster relief
Eduardo Paolozzi From Mass Merchandising Profit
Eduardo Paolozzi The Return
Eduardo Paolozzi Shooting Gallery
Eduardo Paolozzi Mechanical Fantasy (King & Queen)
Eduardo Paolozzi Composizione Par Parere
Eduardo Paolozzi Vista Del Santuari
Eduardo Paolozzi A Group of Gauls